Menu


Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates
Regulaminy PDF Drukuj Email
Wpisany przez Maria Soska   


REGULAMIN BIBLIOTEKI

aktualizacja zgodnie z prawem bibliotecznym

Regulamin Biblioteki Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zakliczynie

zawiera następujące rozdziały:


I Postanowienia ogólne
II Organizacja Biblioteki
III Zadania i obowiązki nauczyciela bibliotekarza
IV Prawa i obowiązki czytelników
V Obowiązki Rady Pedagogicznej
VI Obowiązki Nauczycieli i Wychowawców
VII Współpraca Biblioteki z innymi Bibliotekami

VII Postanowienia końcowe
IX Załączniki 

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

1
1. W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Piłsudskiego działa jedna biblioteka, wspólna dla wszystkich typów szkół wchodzących w skład zespołu.


2. Biblioteka w Zespole Szkół  Ponadgimnazjalnych przyjmuje za własne wszystkie postanowienia dotyczące zadań i kompetencji oraz zasad funkcjonowania biblioteki, określone w obowiązujących szkołę ustawach i rozporządzeniach.

2
Podstawę prawną działania Biblioteki stanowią: ustawa o systemie oświaty z dnia 07 września 1991r.  z późniejszymi zmianami, statut szkoły i regulamin biblioteki.

3
1. Regulamin Biblioteki zatwierdzany jest przez dyrektora szkoły
2. Regulamin Biblioteki nie może być sprzeczny z postanowieniami statutu szkoły.
3. Regulamin Biblioteki jest dostępny wszystkim członkom rady i znajduje się do wglądu w bibliotece szkolnej i na stronie biblioteki zsp

4
1. Biblioteka szkolna jest:
1) interdyscyplinarną pracownią;
2) ośrodkiem edukacji czytelniczo medialnej uczniów;
3) ośrodkiem informacji dla uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły.
2. Biblioteka szkolna służy realizacji programu nauczania i wychowania, wspiera doskonalenie zawodowe nauczycieli, uczestniczy w przygotowaniu uczniów do samokształcenia i korzystania z innych bibliotek.
3. Biblioteka uczestniczy w pełnieniu podstawowych funkcji szkoły:
1) kształcąco wychowawczej;
2) diagnostycznej;
3) kulturalno wychowawczej.

 

II ORGANIZACJA BIBLIOTEKI

5

1. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, ośrodkiem edukacji czytelniczej uczniów oraz ośrodkiem informacji dla  nauczycieli, rodziców i pozostałych pracowników szkoły.
2. Biblioteka szkolna służy do realizacji zadań dydaktyczno wychowawczych szkoły, potrzeb i zainteresowań uczniów oraz nauczycieli; wspiera doskonalenie zawodowe nauczycieli; uczestniczy w przygotowaniu uczniów do samokształcenia i korzystania z innych typów bibliotek i środków informacji.

6

1. Nadzór: 
1) Dyrektor Szkoły zatrudnia odpowiednio wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz w porozumieniu z Organem Prowadzącym Szkołę.
2) W przypadku zatrudnienia dwóch lub więcej nauczycieli bibliotekarzy, Dyrektor Szkoły powierza jednemu z nich funkcję koordynatora, który odpowiada za całokształt pracy i prawidłowe funkcjonowanie biblioteki szkolnej i czytelni.
3) Bezpośredni nadzór nad biblioteką szkolną sprawuje wyznaczony przez Dyrektora Szkoły wicedyrektor.
4) Dyrektor Szkoły zapewnia środki finansowe na sprawną działalność biblioteki w tym: wyposażenie, książki i inne pomoce dydaktyczne nie piśmiennicze.

7

1. Lokal: biblioteka szkolna składa się pomieszczenia z wydzieloną:
1) wypożyczalnią i stanowiskiem komputerowym do prac technicznych bibliotekarza;
2) czytelnią umożliwiającą prowadzenie przysposobienia czytelniczo-informacyjnego z grupą uczniów na czterech stanowiskach komputerowych
3) Wyposażenie biblioteki: regały w wypożyczalni,  stoliki i  krzesła w czytelni, biurka, cztery  stanowiska komputerowe ze stałym podłączeniem do Internetu i drukarki; sprzęt biblioteki: 5 komputerów, dwie drukarki, skaner, rzutnik.

8

1. Zbiory: biblioteka szkolna gromadzi:
1) książki zgodne z potrzebami szkoły oraz zainteresowaniami uczniów i nauczycieli;
2) czasopisma dla nauczycieli i uczniów;
3) publikacje i pomoce dydaktyczne opracowane przez nauczycieli;
4) płyty CD i dyskietki;
5) kasety magnetofonowe;
6) przepisy oświatowe i inne;

7) inne pomoce dydaktyczne itp. plansze itp.

9

1. Zasady rozmieszczania zbiorów:
1) księgozbiór podstawowy w wypożyczalni;
2) księgozbiór podręczny;
3) księgozbiór pomocniczy dla nauczycieli;
2. Księgozbiór ustawiany w układzie działowo i alfabetycznym:
1) lektury do języka polskiego w układzie alfabetycznym;
2) księgozbiór podręczny, literatura popularnonaukowa, naukowa, literatura piękna wg działów;
3) beletrystyka wg działów;
4) czasopism wg  tytułów (czytelnia).
3. Szczegółową strukturę zbiorów determinuje:
1) profil szkoły;
2) zainteresowania czytelników;
3) możliwość dostępu do innych bibliotek.

10

1. Finansowanie wydatków:
1) wydatki pokrywane są z budżetu szkoły;
2) wysokość kwoty przeznaczonej na potrzeby biblioteki ustalana jest na początku roku kalendarzowego przez Dyrektora szkoły;
3) propozycje wydatków na doposażenie księgozbioru bibliotecznego zatwierdza Dyrektor szkoły;
4) działalność biblioteki może być dotowana przez Radę Rodziców i innych ofiarodawców;

11

1. Czas pracy biblioteki:
1) biblioteka i czytelnia udostępnia swoje zbiory w czasie trwania zajęć dydaktyczno wychowawczych, zgodnie z organizacją roku szkolnego;
2) czas otwarcia biblioteki uzgodniony jest z Dyrektorem szkoły;

3) czas udostępniania zbiorów powinien wynosić 2/3 czasu pracy nauczyciela bibliotekarza;
4) pozostały czas nauczyciel bibliotekarz przeznacza na prace związane z zakupem książek, prace techniczne (m.in. opracowanie, oprawa i konserwacja zbiorów) oraz na samokształcenie i doskonalenie zawodowe;
5) w czasie przeprowadzania w bibliotece skontrum zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 roku w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych nie udostępnia się zbiorów.

 

III ZADANIA I OBOWIĄZKI NAUCZYCIELA BIBLIOTEKARZA

12

1. Do podstawowych zadań nauczyciela bibliotekarza należy:
1) uczestnictwo we posiedzeniach i pracach Rady Pedagogicznej oraz komisjach i zespołach, do których został powołany;
2) aktywny udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu zawodowym;
3) współtworzenie atmosfery życzliwości, koleżeństwa i zgodnego współdziałania;
4) przestrzeganie postanowień prawa szkolnego oraz wewnętrznych zarządzeń Dyrektora szkoły;
6) składanie przed Radą Pedagogiczną rocznego sprawozdania z wykonania przydzielonych mu zadań;
7) nie ujawnianie poruszanych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej spraw, które mogą naruszyć dobro osobiste uczniów lub ich rodziców (opiekunów), a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.
2. Zadania nauczyciela bibliotekarza obejmują pracę pedagogiczną oraz prace organizacyjno techniczne.
3. Nauczyciel bibliotekarz, realizując swoje zadania pedagogiczne, w szczególności:
1) udostępnia zbiory w wypożyczalni i czytelni;
2) doradza w doborze lektur;
3) udziela informacji potrzebnych uczniom w zakresie czytelnictwa;
4) realizuje zajęcia w ramach „Edukacji czytelniczej i medialnej”;

5) wizualnie i słownie propaguje zbiory, czytelnictwo oraz bibliotekę;
6) poznaje czytelników rzeczywistych i potencjalnych oraz pozyskuje ich dla biblioteki;
7) udziela porad w doborze lektury, prowadzi  rozmowy z uczniami na temat przeczytanych książek i odbioru innych mediów;
8) informuje nauczycieli wychowawców na podstawie obserwacji pedagogicznej i prowadzonej statystyki o poziomie czytelnictwa w poszczególnych klasach;
9) współpracuje z wychowawcami klas i nauczycielami przedmiotów, z bibliotekami pozaszkolnymi w realizacji zadań dydaktyczno wychowawczych szkoły, w rozwijaniu kultury czytelniczej uczniów i przygotowaniu ich do samokształcenia;
10) prowadzi różnorodne formy upowszechniania czytelnictwa (zakładka biblioteki na stronie szkoły, konkursy, wystawy, biblioteczną tablicę informacyjną, akcje: Wspierająca "Podręczniki", Kiermasz podręczników itp.)
4. Nauczyciel bibliotekarz w ramach prac organizacyjno - technicznych zobowiązany jest do:
1) gromadzenia zbiorów zgodnie z profilem programowym i potrzebami placówki;
2) ewidencji zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami MKiDN z dnia 29 października 2008 r.:
a) szczegółowej ewidencji wpływów;
b) szczegółowej i sumarycznej ewidencji ubytków;
3) przeprowadzania selekcji zbiorów (przy współudziale nauczycieli):
a. materiałów zbędnych (dużej ilości egzemplarzy jednego tytułu, książek przestarzałych o nieaktualnych treściach);
b. materiałów zniszczonych, zaczytanych, uszkodzonych;
4) opracowania zbiorów:
a. klasyfikowania (wg aktualnych tablic UKD);
b. katalogowania (wg obowiązujących norm opisu bibliograficznego);
c. opracowania technicznego (opieczętowania, oznakowania, oprawienia w folię, naprawy i rekonstrukcji uszkodzonych egzemplarzy);
5) zorganizowania warsztatu działalności informacyjnej:
a. wyodrębnienia księgozbioru podręcznego;
b. prowadzenia katalogów: alfabetycznego, tytułowego, przedmiotowego (w programie komputerowym MOL);
6) prowadzenia dokumentacji pracy biblioteki, statystyki okresowej i rocznej, ksiąg inwentarzowych, rejestru ubytków, ewidencji wypożyczeń i odwiedzin w czytelni, pomiaru aktywności czytelniczej;
7) planowania pracy (roczny plan pracy, sporządzania w uzgodnieniu z wychowawcami harmonogramu zajęć z lekcji bibliotecznych w klasach pierwszych, składania rocznego sprawozdania z pracy biblioteki i oceny stanu czytelnictwa w szkole;
8) opracowania (przy współpracy nauczycieli polonistów) aktualnego wykazu lektur obowiązkowych i uzupełniających;
9) tworzenia i aktualizowania komputerowej bazy danych i zakładki biblioteka na stronie szkoły;
10) troski o właściwą organizację, wyposażenie i estetykę lokalu;
11) doskonalenia warsztatu swojej pracy.

 

IV PRAWA I OBOWIĄZKI CZYTELNIKÓW

13

1. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele i pozostali pracownicy szkoły.
2. Biblioteka szkolna udostępnia swoje  zbiory od września do końca roku szkolnego (czerwca), codziennie, w godzinach pracy szkoły.
3. Ewidencjonowanie wypożyczonych książek jest prowadzone przy użyciu kart czytelniczych i wykorzystaniu katalogu programu komputerowego MOL. Wypożyczenia dokonuje się w obecności ucznia. Zapis na karcie czytelniczej jest jedynym potwierdzeniem wypożyczenia książki.
4. Zwracane książki są odnotowane na karcie czytelnika w dniu dokonania zwrotu książki.
5. Czytelnicy mają prawo do bezpłatnego korzystania ze zbiorów biblioteki.
6. Jednorazowo można wypożyczyć cztery książki na okres dwóch tygodni a w klasach maturalnych sześć książek na okres czterech tygodni. Pracownicy szkoły mogą jednorazowo wypożyczać 5 książek na miesiąc, nauczyciele do pracowni na rok szkolny m.in.: słowniki i materiały pomocnicze.
7. Czytelnik może prosić o zarezerwowanie potrzebnej mu pozycji. W przypadku nieodebrania książki w wyznaczonym terminie, bibliotekarz wypożycza ją innemu czytelnikowi.
8. Z księgozbioru podręcznego i czasopism można korzystać w czytelni lub wypożyczać w piątek tylko na weekend, ferie i wakacje.
9. Za zgodą nauczyciela bibliotekarza czytelnicy mogą uzyskać prolongatę na wypożyczone książki.
10. Wszystkie wypożyczone podręczniki powinny być zwrócone na tydzień przed zakończeniem roku szkolnego.
11. Czytelnik odpowiada materialnie za zgubienie, zniszczenie lub uszkodzenie wypożyczonej książki. Czytelnik zobowiązany jest odkupić zniszczoną lub zgubioną książkę.
12. W stosunku do czytelników notorycznie przetrzymujących książki mogą być stosowane kary, zgodnie z ustaleniami Rady Pedagogicznej i zgodnie z polskim praem bibliotecznym.
13. Uczniowie i pracownicy opuszczający szkołę zobowiązani są do przedstawienia w sekretariacie szkoły potwierdzenia (pracownicy szkoły - zaświadczenia), (uczniowie - obiegówkę) potwierdzającego zwrot materiałów wypożyczonych z biblioteki.
14. Uczniom biorącym systematyczny udział w pracy biblioteki oraz wyróżniającym się w czytelnictwie będą przyznawane nagrody na koniec roku szkolnego.

 

V OBOWIĄZKI RADY PEDAGOGICZNEJ

14

1. Formułowanie wniosków  dotyczących pracy biblioteki, usprawnienia jej pracy oraz realizacji planu pracy z uwzględnieniem elementów edukacji czytelniczej i medialnej.
2. Analizowanie stanu czytelnictwa (1 razy w roku).
3. Podejmowanie uchwał w sprawie innowacji zgłoszonych przez nauczyciela bibliotekarza.

 

VI OBOWIĄZKI NAUCZYCIELI I WYCHOWAWCÓW

15

1. Współpraca z biblioteką w rozbudzaniu potrzeby kontaktu z książką u uczniów nie wykazujących zainteresowania czytaniem.
2. Współudział w zakresie edukacji samokształceniowej uczniów.
3. Znajomość zawartości zbiorów biblioteki dotyczących nauczanego przedmiotu.
4. Współpraca z biblioteką w gromadzeniu i selekcji zbiorów.
5. Współpraca w rozwijaniu kultury czytelniczej,  medialnej i osobistej uczniów.
6. Współpraca z pedagogiem szkolnym w celu bliższego poznania uczniów i zakupu książek dostosowanych do ich potrzeb (problematy prospołeczne i prorodzinne).
7. Uświadamianie uczniom konieczności przestrzegania regulaminu biblioteki, udzielanie pomocy w egzekwowaniu zwrotu wypożyczonych zbiorów i rozliczeń za zgubienie i zniszczenie ich.

 

VII WSPÓŁPRACA BIBLIOTEKI Z INNYMI BIBLIOTEKAMI

16

Biblioteka szkolna współpracuje z  biblioteką na terenie miasta Zakliczyn w celu doskonalenia warsztatu pracy ucznia i poszerzenia oferty dla swoich użytkowników.
2. Współpraca, o której mowa w punkcie pierwszym, obejmuje:
1) informowanie uczniów o możliwości korzystania ze zbioru tej biblioteki;
2) organizowanie wyjść uczniów na  imprezy, wystawy przygotowywane przez  bibliotekę publiczną.

 

VIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

17

1. W realizowaniu zadań statutowych szkoły współpracuje z Biblioteką Samorząd Szkolny.
2. Zasady współdziałania i porozumiewania się organów szkoły ze sobą oraz tryb postępowania w sytuacjach konfliktowych wynikających z nie respektowania ustawowych i statutowych uprawnień Biblioteki przez inne organy, określa statut szkoły.

 

IX ZAŁĄCZNIKI

18
1. Regulamin wypożyczalni.
2. Regulamin korzystania z czytelni.
3. Regulamin Szkolnego Multimedialnego Centrum Informacyjnego. 


Regulamin wypożyczalni

I. Prawne warunki korzystania z wypożyczalni

1. Z wypożyczalni mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły.
2. Biblioteka udostępnia swe zbiory od września do końca roku szkolnego, codziennie, w godzinach pracy biblioteki.
3. Każdy czytelnik zobowiązany jest zaznajomić się z regulaminem wypożyczalni.
4. Czytelnik odpowiada materialnie za zgubienie, zniszczenie, uszkodzenie lub poplamienie wypożyczonych książek.
5. Wszystkie wypożyczone podręczniki powinny być zwrócone na dwa tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego.
6. W uzasadnionych przypadkach wypożyczalnia może żądać zwrotu książek przed upływem terminu.

 

II. Wypożyczanie książek
1. Czytelnik może wypożyczyć książki tylko na swoje nazwisko.
2. Nie może wypożyczonych książek oddawać samowolnie innym osobom.
3. Jednorazowo można wypożyczyć cztery książki na okres dwóch tygodni.
4. Czytelnik może prosić o zarezerwowanie potrzebnej mu pozycji. 
W przypadku nieodebrania książki w wyznaczonym terminie, bibliotekarz wypożycza ją innemu czytelnikowi.
5. Za zgodą nauczyciela bibliotekarza czytelnicy mogą uzyskać prolongatę na wypożyczone książki.
6. W stosunku do czytelników notorycznie przetrzymujących książki mogą być stosowane kary, zgodnie z ustaleniami Rady Pedagogicznej.

 

III. Poszanowanie książek
1. Czytelnik zobowiązany jest odkupić zniszczoną lub zgubioną książkę.
2. Jeśli odkupienie książki nie jest możliwe, powinien dostarczyć inną wskazaną przez bibliotekarza.

 

Regulamin korzystania z czytelni.

1.  Z czytelni mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i rodzice bez wierzchnich okryć, które należy

pozostawić w szatni.

2. W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów tj. księgozbioru podręcznego, czasopism

i zbiorów wypożyczalni.

3. Korzystający z czytelni obowiązani są każdorazowo wpisać się do „ Zeszytu odwiedzin

czytelni”.

4. Czytelnik ma bezpośredni dostęp do czasopism znajdujących się na regałach, a do innych

zbiorów z pomocą bibliotekarza.

5. Przed opuszczeniem czytelni, czasopisma należy odnieść na wyznaczone miejsce, a książki zwrócić bibliotekarzowi.

6. W czytelni mogą odbywać się warsztaty, konkursy przedmiotowe, olimpiady, spotkania, zajęcia grupowe po wcześniejszym uzgodnieniu z bibliotekarzem.

 

Regulamin korzystania z kącika multimedialnego.

  1. Ze stanowisk komputerowych mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele, rodzice i pracownicy szkoły.
  2. Dostęp do komputerów (Internetu) jest możliwy w godzinach pracy biblioteki.
  3. Uczeń przed rozpoczęciem pracy z komputerem zobowiązany jest zgłosić bibliotekarzowi z którego stanowiska komputerowego korzysta.
  4. Internet w bibliotece szkolnej służy do wyszukiwania informacji o charakterze edukacyjnym.
  5. Przy każdym stanowisku komputerowym może przebywać jedna osoba.
  6. Osoby korzystające z komputera w bibliotece zobowiązane są do pozostawienia po sobie porządku.
  7. Nie należy:  przeprowadzać konfiguracji komputerów, instalować programów własnych oraz z Internetu, wkładać własnych dyskietek bez uprzedniego sprawdzenia programem antywirusowym, wkładać nowych dyskietek bez uprzedniego sformatowania, podłączać innych urządzeń bez uzgodnienia z bibliotekarzem, wchodzić na strony internetowe propagujące treści łamiące prawo (pornografia, dyskryminacja rasowa, religijna, narkotyki, propagowanie przemocy itp.) – Konstytucja RP rozdz.2, §17 pkt 3.
  8. W przypadku zniszczenia lub dewastacji sprzętu komputerowego, koszty za naprawę sprzętu i instalację oprogramowania ponosi sprawca lub rodzic.
  9. W czytelni umożliwia się skanowanie i drukowanie,  za zgodą bibliotekarza.

 

 

 

Aktualności

Świat Książki