planlekcji4

 • Slide_1
 • Slide_7
 • Slide_2
 • Slide_3
 • Slide_4
 • Slide_5
 • Slide_6

Regulaminy

Opublikowano: poniedziałek, 17 grudzień 2018

Regulamin zwalniana ucznia z zajęć,
obowiązujący w roku szkolnym 2018/2019 w ZSP w Zakliczynie

 1. Zwolnień uczniów  z zajęć szkolnych  przebywających na jej terenie dokonuje Dyrekcja Zespołu w uzgodnieniu z wychowawcą lub/i nauczycielami uczącymi  przedmiotów, z których uczeń zamierza się zwolnić.
 2. Uczeń może być zwolniony na pisemną prośbę rodzica/opiekuna prawnego (wpisaną do dzienniczka ucznia). W  dniu zwalniana się uczeń pobiera druk zwolnienia na portierni i go  wypełnia. Druk stanowi załącznik do regulaminu.
 3. Z dzienniczkiem oraz z wypełnionym  drukiem  uczeń zgłasza się do: wychowawcy, nauczyciela/nauczycieli prowadzących  lekcje, z których uczeń zamierza się  zwolnić, a na końcu do  dyrektora/w-ce dyr. szkoły. Wychowawca ma prawo zweryfikować zasadność zwolnienia wykonując np. telefon do rodzica.
 4. Zgoda na zwolnienie jest potwierdzona podpisem wychowawcy, n-la /n-li  przedmiotów, z których uczeń zamierza się zwolnić, a ostateczną decyzję podejmuje  dyrektor  lub/w-ce dyr. szkoły.
 5. Opuszczając szkołę o wskazanej na zwolnieniu godzinie, uczeń pozostawia druk zwolnienia u p. portier, która prowadzi rejestr zwolnień.
 6. W przypadku braku pisemnej prośby rodzica/opiekuna prawnego wychowawca /dyrektor szkoły weryfikuje zwolnienie wykonując telefon do rodzica i wówczas podejmuje decyzję.
 7. W przypadku zwolnienia ucznia przez rodzica osobiście – rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany zgłosić się do gabinetu dyrekcji
  i potwierdzić  pisemnie zwolnienie ucznia ze szkoły.
 8. W przypadku gdy nauczyciel/ dyrektor nie wyrazi zgody na zwolnienie ucznia, a następnie stwierdzi jego nieobecność na zajęciach, po zakończeniu lekcji nauczyciel zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie dyrektora/pedagoga.
 9. W przypadku samowolnego opuszczenia zajęć lekcyjnych, zajęć praktycznych (przy wcześniejszej obecności w szkole), po lekcji/zajęciach nauczyciel informuje wychowawcę lub pedagoga szkolnego w celu przekazania informacji rodzicom /opiekunom ucznia.
 10. Jeśli w czasie trwania lekcji uczeń bez zgody nauczyciela  opuści salę lekcyjną nauczyciel zobowiązany jest po zakończeniu lekcji do przekazania tej informacji dyrektorowi szkoły i dokonania wpisu w dzienniku lekcyjnym.  
 11. Procedura ta nie obowiązuje w przypadku nagłego złego samopoczucia ucznia lub innej sytuacji losowej.
 12. W przypadku zachorowania w szkole w czasie lekcji uczeń powinien zgłosić się do higienistki szkolnej po uzyskaniu zgody nauczyciela prowadzącego lekcje. Należy zwrócić uwagę na zapewnienie bezpieczeństwa choremu. W przypadku braku higienistki należy powiadomić pedagoga lub/i dyrektora szkoły.
 13. Uczeń, który zgłasza problem zdrowotny  do higienistki szkolnej lub/i pedagoga może być zwolniony z zajęć tylko wówczas, gdy rodzic/opiekun prawny lub wskazana przez rodzica osoba odbierze go osobiście ze szkoły.
 14. Nauczyciel po zakończonej lekcji powinien uzyskać informacje od higienistki/pedagoga o losach ucznia: w przypadku zwolnienia ucznia  dokonuje wpisu w dzienniku lekcyjnym.

Załącznik do regulaminu

Przyjęto do realizacji na posiedzeniu Zespołu Wychowawców w dniu 03.09.2018r.

 

Regulamin usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach lekcyjnych,
obowiązujący w roku szkolnym 2018/2019 w ZSP w Zakliczynie

 

 1. Rodzic/opiekun prawny ma prawo usprawiedliwić nieobecność dziecka w szkole u wychowawcy klasy osobiście, pisemnie lub telefonicznie podając przyczynę nieobecności.
 2. Pisemne usprawiedliwienia wpisywane są wyłącznie w dzienniczku ucznia (dzienniczek zawiera pieczątkę szkoły, wzór  podpisów rodziców na pierwszej stronie, ponumerowane  kartki)
 3. Uczeń ma obowiązek dostarczyć usprawiedliwienie nieobecności jak najszybciej po powrocie do szkoły, nie później jednak niż do 5 dnia  następnego miesiąca.
 4. O każdej nieobecności dziecka powyżej 3 dni rodzic powinien powiadomić sekretariat szkoły.
 5. Wychowawca może odmówić usprawiedliwienia opuszczonych godzin lekcyjnych, gdy posiada wiedzę, iż uczeń był np. na wagarach.
 6. W przypadku dłuższych nieobecności z powodu choroby wymagane jest zaświadczenie lekarskie, które może stanowć podstawę ubiegania się
  o egzamin klasyfikacyjny, gdy liczba opuszczonych godzin przekracza 50%.
 7. Uczeń klasy wielozawodowej będący pracownikiem młodocianym w przypadku choroby jest zobowiązany usprawiedliwiać nieobecność
  u pracodawcy wyłącznie zwolnieniem L4.
 8. W przypadku niedopełnienia usprawiedliwienia godzin lekcyjnych w określonym w pkt.3 terminie lub gdy nieobecność na zajęciach nie ma obiektywnego uzasadnienia, np. wagary, ucieczki z pojedynczych lekcji, opuszczone lekcje traktowane są jako nieusprawiedliwione
  z konsekwencjami opisanymi w statucie szkoły § 64 pkt.1. 

Przyjęto do realizacji na posiedzeniu Zespołu Wychowawców w dniu 03.09.2018r.

 

Regulamin wycieczek szkolnych

 

Regulamin parkowania i organizacji ruchu
na terenie ZSP w Zakliczynie

Postanowienia ogólne

1.
Miejscami przystosowanym do parkowania pojazdów (samochodów, motocykli, motorowerów, itp.) są:

a. miejsca postojowe przed bramą wjazdową na teren Szkoły

b. miejsca postojowe przed bramą wjazdową do Warsztatów Szkolnych oraz wyznaczony teren przed budynkami Warsztatów Szkolnych

c. miejsca postojowe wewnątrz ogrodzenia otaczającego Szkołę

Uprawnienia do parkowania

 1. Do parkowania na miejscach postojowych określonych w pkt. 1. lit. a i b upoważnieni są uczniowie oraz pracownicy ZSP.
 2. Do parkowania na miejscach postojowych określonych w pkt. 1 lit. c upoważnieni są:
 • pracownicy Szkoły,
 • goście Szkoły
 • dostawcy i firmy zewnętrzne,

Organizacja ruchu

 1. Każdy uczestnik ruchu zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania zasad ruchu drogowego na terenie ZSP oraz do stosowania się do poleceń porządkowych i pracowników ZSP.
 2. Zabrania się wjazdu pojazdów kierowanych przez uczniów ZSP na teren wewnątrz ogrodzenia otaczającego Szkołę.
 3. Uczniom zabrania się przebywania na parkingu i wewnątrz pojazdu w trakcie zajęć szkolnych i przerw.
 4. Zobowiązuję się wszystkich kierujących do zachowania szczególnej ostrożności podczas poruszania się na terenie ZSP.
 5. Wjazd pojazdów kierowanych przez uczniów na teren ZSP w celu obsługi lub naprawy) jest możliwy jedynie za zgodą Kierownika Warsztatów lub nauczyciela prowadzącego zajęcia w pracowni samochodowej i diagnostycznej.
 6. Kierowca odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim na terenie ZSP i jest zobowiązany niezwłocznie zgłosić je pracownikom ZSP. Ponadto ponosi on odpowiedzialność za zanieczyszczanie terenu.

Uprasza się o bezwzględne przestrzeganie postanowień zawartych w regulaminie.

W przypadku nieprzestrzegania regulaminu będą stosowane kary statutowe oraz kary wynikające z Ustawy „Prawo o ruchu drogowym”

 

Regulamin monitoringu wizyjnego

Regulamin uczniowski obowiązujący w warsztatach szkolnych

 

Nauczanie w Warsztatach Szkolnych ma na celu wykształcenie i wychowanie przyszłego fachowca w określonym zawodzie i specjalności. Szkoła umożliwia uczniowi, przy jego czynnym współudziale, poznanie osiągnięć nauki i techniki oraz stwarza mu warunki do poznania zawodu. Kształtuje: świadomy stosunek do pracy, nawyki kulturowe, szacunek dla własności społecznej, nawyki przestrzegania zasad pracy oraz przepisów BHP.
W związku z powyższym uczeń zobowiązany jest  podporządkować się niżej podanym punktom regulaminu warsztatowego.

 1. Uczeń przybywa na zajęcia praktyczne punktualnie i regularnie. Jest wypoczęty i zdrowy.
 2. Zna przydział do poszczególnych grup i miejsca pracy. Bierze aktywny udział w pracach, przejawia gospodarność i oszczędność.
 3. Posiada odpowiednie wyposażenie osobiste: okulary ochronne, nakrycie głowy, rękawice ochronne, maseczkę przeciwpyłową, obuwie robocze, kompletne ubranie robocze, (ustalone dla całego zespołu klasowego przez kierownictwo Warsztatów Szkolnych) oraz metr, ołówek, dzienniczek zajęć praktycznych i przybory do pisania od pierwszego tygodnia nauki.
 4. Pomieszczenia, materiał, narzędzia i sprzęt powierza się pieczy ucznia. Za straty i szkody spowodowane przez ucznia ponosi odpowiedzialność materialną on sam, rodzice lub jego opiekunowie.
 5. W Warsztatch Szkolnych, uczeń wykonuje wyłącznie prace zlecone przez nauczyciela zawodu.
 6. Wypożyczone narzędzia lub przyrządy, należy bezwzględnie zwracać przed zakończeniem zajęć każdego dnia do wypożyczalni narzędzi.
 7. W przypadku zagubienia, uszkodzenia narzędzi lub materiału, uczeń jest zobowiązany zgłosić to nauczycielowi zawodu w dniu zdarzenia.
 8. W czasie trwania zajęć, uczniowi nie wolno bez pozwolenia nauczyciela opuszczać stanowiska pracy. Przebywanie w innym miejscu jest możliwe jedynie po uzyskaniu zgody prowadzącego zajęcia nauczyciela zawodu.
 9. Uczeń powinien wykonywać polecenia nauczyciela z zachowaniem warunków i przepisow BHP na stanowisku pracy, przestrzegając zasad współżycia społecznego i norm kulturowych.
 10. Uczeń zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania przepisów przeciwppożarowych i BHP podanych przez nauczyciela oraz zawartych
  w instrukcji obsługi maszyn i urządzeń.
 11. Rozpoczęcie i zakończenie zajęć oraz przerwy ogłasza nauczyciel zawodu.
 12. Spożywanie posiłków dozwolone jest jedynie w czasie przerw
  w miejscach do tego przeznaczonych.
 13. Pieniądze, dokumety i inne wartościowe przedmioty uczeń zabezpiecza osobiście, a w wyjątkowych sytuacjach może oddać na przechowanie nauczycielowi zawodu.
 14. Zabrania sie kategorycznie uczniom palenia papierosów, spożywania alkoholu lub innych środków psychoaktywnych.
 15. Wczasie trwania zajęć praktycznych obowiąuje zakaz używania telefonów komórkowych. (Zakazane jest rozmawianie, pisanie sms-ów nagrywanie, fotografowanie, itp.)
 16. Wszyscy uczniowie utrzymują czystość i porządek na terenie Warsztatów Szkolnych
 17. Bardzo dobre wyniki w nauce zawodu będą nagradzane, a wszelkie wykroczenia przeciwko regulaminowi będą powodowały konsekwencje zgodne z zapisami w Statusie ZSP w Zakliczynie.
 18. O wyróżnieniach i karach będą informowani rodzice lub opiekunowie.
 19. Wszelkie nieprawidłowości, przejawy szantażu fizycznego, psychicznego, materialnego należy bezwzględnie zgłosić nauczycielowi lub pedagogowi szkolnemu.
 20. Nieobecność na planowanych zajęciach w warsztatach szkolnych musi być każdorazowo usprawiedliwiana przez rodziców lub opiekunów.
 21. Uczeń, który otrzymuje z nauki zawodu niedostateczną ocene końcoworoczną, nie otrzymuje promocji do klasy następnej.

 

 

 

 

Filmy promujące

{nomultithumb}  {nomultithumb}

Nasze dane

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

im. Józefa Piłsudskiego w Zakliczynie

32-840 Zakliczyn, ul. Grabina 57

telefon/fax: (014) 66 53 409

http://www.zsp-zakliczyn.pl

e-mail: zsz-zakliczyn@wp.pl

Polityka prywatności

 epuap1

bip1

Gdzie jesteśmy?